Disclaimer

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Laatste update: 16-02-2022

Welkom op de website van Box Caravans.

De Website wordt beheerd door Box Caravans ("Bart Box", "wij" of "ons" genoemd).

Uw instemming & wijzigingen aan de Wettelijke Vermeldingen

Door het betreden en gebruiken van de Website erkent u dat u de Wettelijke Vermeldingen hebt gelezen en hiermee instemt.

De Website, de inhoud en deze Wettelijke Vermeldingen kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd of gewijzigd worden zonder een voorafgaande kennisgeving. Door het betreden en gebruiken van de Website na deze update of wijziging bent u gebonden aan dergelijke updates of wijzigingen. Het is dan ook belangrijk dat u regelmatig deze Wettelijke Vermeldingen opnieuw leest.

Auteursrecht en gebruik van informatie

De Website en inhoud zijn beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Bart Box of van derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bart . U mag informatie van de Website, inclusief teksten, audio en video, raadplegen en downloaden enkel voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is verboden om de Website of de inhoud ervan te wijzigen of te reproduceren. U mag de Website of de inhoud niet verspreiden, wijzigen of doorgeven zonder voorafgaande toestemming door Bart Box. Bart Box waarborgt niet dat uw gebruik van de informatie uit de website geen inbreuk vormt op de rechten van derde partijen. Met uitzondering van de beperkte toelating, zoals vermeld in deze paragraaf, wordt geen andere licentie of recht toegestaan op de Website of een deel van de inhoud.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Bart Box levert aanzienlijke inspanningen om de website en de inhoud ervan accuraat en actueel te houden. We zijn echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid en volledigheid van de website en de inhoud.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN ‘ZOALS ZE ZIJN’. BART BOX WAARBORGT GEENSZINS DE VOLLEDIGHEID, ACCURAATHEID, TOEGANKELIJKHEID EN GEPASTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN. BART BOX WAARBORGT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE VERVUILENDE OF VERNIELENDE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN. NOCH BART BOX, NOCH IEDERE ANDERE DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE OF HOSTING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF ZWARE SCHADE DIE VOORVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, VERTROUWEN OP OF IEDERE FOUT OF WEGLATING IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN. Aangezien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bepaalde waarborgen of aansprakelijkheden niet toelaten, kunnen deze uitsluitingen of beperkingen desgevallend niet op u van toepassing zijn.

Toepasbaar recht & bevoegde rechtbank

Ieder geschil met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beslecht door middel van het Belgisch recht. Door het gebruik van deze Website stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Links naar andere websites

Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door Bart Box en waarop deze wettelijke vermeldingen niet van toepassing zijn. Deze referenties en/of links worden enkel voor uw gemak geleverd en Bart Box is niet aansprakelijk voor schade of letsels die voortvloeien uit het gebruik van deze andere websites of de referenties of links naar deze websites. U blijft de enige verantwoordelijke voor het bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de website

De framing, deep linking, mirroring of retransmissie van de website of de inhoud ervan, of een gedeeltelijk of volledig gebruik van de website of de inhoud ervan in een derde website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Box. Als u een link wenst te maken naar onze website, kunt contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

Privacybeleid

Uw gebruik van deze website:

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven er naar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de website waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Bart Box verwerkt persoonsgegevens, dit wil zeggen gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van een welbepaalde natuurlijke persoon, in het kader van haar activiteiten. Bart Box  geldt als verantwoordelijke voor dergelijke verwerking. Indien u een vraag heeft over de (eventuele) verwerking van uw gegevens, kan u altijd terecht bij Box Caravan, wat de handelsnaam is van Bart Box, met ondernemingsnummer 0677.744.938 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2480 Dessel, Lorzestraat 81, telefoon +32 (0)494 71 30 43. U kan met eventuele vragen ook bij Bart Box terecht per e-mail aan het adres info@boxcaravans.be. Indien u zich tot Box Caravan wenst te wenden met het oog op het uitoefenen van een concreet recht, verzoeken wij u om uw vraag schriftelijk, per brief of per e-mail te stellen met opgave van uw domicilieadres en een kopie van uw identiteitskaart. Op die manier kunnen wij nagaan of de vraag gesteld wordt door de persoon die daartoe de juiste hoedanigheid heeft en uw gegevens niet worden meegedeeld aan derden.

Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 Contacteer ons

U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als u een vraag hebt over deze Wettelijke Vermeldingen.

Bart Box - Zaakvoerder

Kiezelweg 69

B-2400 Mol

T: 014 31 68 75

E: info@boxcaravans.be

BTW: BE0728 265 706